Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna text beskriver hur vi använder, delar, samlar in, överför och lagrar din information. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.
Dataskyddspolicyn har tre syften:

1.
Att på ett tydligt sätt förklara för dig som patient hur vi använder den information som du delar med oss.

2.
Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med den.

3.
Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din personliga integritet.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda säker och trygg tandvård. Därför registrerar vi personuppgifter om dig varje gång du kontaktar oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (”PDL”) och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).
Vilken information samlar vi in?
Information som du ger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Såsom att du kontaktar oss via vår hemsida eller andra kommunikationsmedel när du bokar en tid. Men även när du besöker vår hemsida.

Personuppgifter vi samlar in kan vara:
• Person- och kontaktuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, hur du föredrar att kommunicera med oss, etc.
• Betalningsinformation, fakturainformation, etc.
• Enhetsinformation: t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Detta samlas vanligen in via så kallade "kakor" (eng. ”cookies”) och är något som du indirekt kan komma att ge oss när du besöker Halmstad Tandvårdscentrums hemsida.

Vi är skyldiga enligt lag att föra patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter:
• Bakgrund till vården.
• Anledning till mera betydande åtgärder.
• Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom Halmstad Tandvårdscentrums elektroniska patientjournalsystem. Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivaren. Det innebär att du alltid kan se vem, när och vad någon gjort med dina personuppgifter.

I 3 kap. Patientdatalagen (PDL) finns bestämmelser om vad skyldigheten att dokumentera och föra patientjournal innebär. Grundläggande bestämmelser om vad en patientjournal ska innehålla finns i 3 kap. 5-8 och 11 §§ PDL. En patientjournal ska bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten (3 kap. 6 § PDL).
Vad gör vi med den information som vi samlat om dig?
Dina personuppgifter behövs för att kunna erbjuda säker och trygg tandvård av hög kvalitet samt för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till Försäkringskassan och nationella hälsodataregister. Halmstad Tandvårdscentrum samlar även in övrig information som generellt sett är nödvändig för andra syften vilket beskrivs nedan och vi behandlar personuppgifter för nedanstående lagliga syften:
Syfte med behandlingen
Laglig grund för behandlingen
Automatiserat beslutsfattande (J/N)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
Fullgöra vårat avtal med dig
J
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
Fullgöra vårat avtal med dig
J
För kundanalys, administration och för Halmstad Tandvårdscentrums interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.
Fullgöra vårat avtal med dig
J
För att utföra riskanalys och riskhantering
Fullgöra vårat avtal med dig
J
För att förbättra våra tjänster och verksamhet, såsom att förbättra vår tjänstemodell och för att utveckla nya tjänster och tjänstemöjligheter.
Fullgöra vårat avtal med dig
N
Kommunicera med dig.
Halmstad Tandvårdscentrum kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Detta kan vara för att skicka kallelser för din nästa tandvårdsundersökning eller annan bokad tid hos oss.
Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter i en journalhandling bevaras i enlighet med patientdatalagen i minst tio år.
Vem/vilka kan vi komma att dela din information till?
Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Således är kraven och konsekvenser om missbruk av personuppgifter högre. Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

För att fullgöra vårat åtagande gentemot dig och för att följa lagar och föreskrifter utesluter detta inte att vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer. Vi vill däremot understryka att leverantörer inte får någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot Halmstad Tandvårdscentrum. Exempel på sådana leverantörer kan vara tillverkare av elektroniska patientjournalsystem och får således rätt att behandla dina personuppgifter.

Halmstad Tandvårdscentrum kan även komma att dela din information till tredje parter:

• För det fall att Halmstad Tandvårdscentrum säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Halmstad Tandvårdscentrum komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

• Om Halmstad Tandvårdscentrum eller en väsentlig del av Halmstad Tandvårdscentrums tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas.
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar samtliga din data inom EU/EES.
Vilka rättigheter har du?
Enligt dataskyddsförordningen har du som patient bland annat:

• Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).


Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad till.

För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”).

Vid beslut av IVO raderas din data av Halmstad Tandvårdscentrum. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Halmstad Tandvårdscentrum och tredje parter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning.

Invända mot behandling av uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
När personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Du måste då specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.
Återkalla ditt samtycke.
Om du återkallar, det vill säga tar tillbaka, ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.
Spärra uppgifter i din patientjournal.
OBS! Ditt samtycke krävs för att andra vårdgivare ska få behandla dina uppgifter. Du ska alltid informeras om vad ”sammanhållen journalföring” innebär innan en annan vårdgivare får tillgång till dina uppgifter.

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen form.
Klagomål och skadestånd.
Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.
Hur går du tillväga för att använda dina rättigheter?
Kontakta oss om du vill använda någon av dina rättigheter. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.
Vem är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud hos oss?
Halmstad Tandvårdscentrum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Johan Johansson och Christoffer Johansson är Halmstad Tandvårdscentrums personuppgiftsombud och ansvarar för dataskyddsfrågor.

Har du några frågor eller funderingar kring dina personuppgifter eller vill använda dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-01-02
Kakor (cookies).
En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Texten ovan hämtad från Post- och telestyrelsen.
Hur vi använder kakor på vår webbplats.
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare och för att vi ska kunna följa upp hur innehållet används.

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att inhämta information om hur besökare använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar och besök. Informationen används för att förbättra våra tjänster, webbplatsen och användarupplevelsen. Kakorna för denna tjänst innehåller ingen information som kan kopplas ihop med dig som enskild person. Om du ändå inte vill att användningsdata via Google Analytics samlas in i statistiksyfte kan du använda ett så kallat "opt-out" tillägg till din webbläsare. Opt-out tillägg för Google Analytics på Googles webbplats.

_gid
Kakan skapas för analysverktyget Google Analytics och används för att begränsa antalet anrop om webbplatsen får väldigt mycket trafik. Kakan innehåller ingen information om dig som person. Raderas när webbläsaren stängs ner.

_ga
Kakan skapas för analysverktyget Google Analytics och används för att samla in webbstatistik om användningen på webbplatsen samt gör det möjligt att skilja på nya och återkommande besökare på webbplatsen. Kakan innehåller ingen information om dig som person. Kakan sparas i 2 år från det att den skapas.
Att undvika kakor.
Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se din webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk.

Väljer du att inte acceptera kakor kan vissa delar av webbplatsen fungerar sämre eller inte alls.
Kontakta oss.
För mer information eller frågor om vår dataskyddspolicy, vänligen kontakta vårat dataskyddsombud.
Mån - Tis
08 :00 - 17:00
Onsdagar
11:00 - 18:00
Torsdagar
08 :00 - 17:00
Fredagar
08 :00 - 15:00
Lör - Sön (akut)
10 :00 - 14:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram